Zwykłe i wrażliwe dane osobowe – jaka jest różnica?

Niniejszy artykuł pod tytułem Biznes online – branże, które zyskały na pandemii nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Biznes online – branże, które zyskały na pandemii należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Właściciele firm, menadżerowie oraz eksperci ds. marketingu muszą jednak pamiętać, iż w polskim prawie istnieje jasne rozgraniczenie pomiędzy tak zwanymi zwykłymi oraz wrażliwymi danymi osobowymi. Czym się one od siebie różnią w praktyce?

Jak mówi krakowski Administrator Bezpieczeństwa Informacji z firmy DPO Audyt. Dane osobowe zwykłe traktować należy jako informacje służące do celów czysto identyfikacyjnych, na podstawie których nie można wyczytać jakichkolwiek preferencji, sympatii lub antypatii danej osoby. Należą do nich: imię i nazwisko, numer PESEL, dane teleadresowe, czy w końcu – posiadane znaki szczególne. Podawane są one niemalże w każdej sytuacji, czy to podczas zakładania konta w banku, wystawiania faktury za wykonaną usługę, czy też rejestracji na stronie internetowej.

Drugą z kategorii są tak zwane dane wrażliwe. W ich przypadku mamy do czynienia ze szczegółami z życia określonej osoby, które mogą w niektórych sytuacjach zostać wykorzystane przeciwko niej i z uwagi na ten fakt podlegają szczególnej ochronie. Wyróżnić tutaj należy przede wszystkim informacje poufne dotyczące poglądów politycznych, przekonań religijnych oraz ewentualnych nałogów, jednakże lista w tym miejscu się nie kończy. Dane wrażliwe rozciągać się mogą także na informacje ściśle związane ze stanem zdrowia danego człowieka, jego preferencjami seksualnymi oraz odbywanymi przez niego wyrokami i/lub zobowiązaniami finansowymi, z którymi zalega. Nie powinno więc dziwić, iż dane takie podlegają ścisłej ochronie, gdyż jeżeli dostaną się one w niepowołane ręce mogą stać się przyczyną wielu problemów osobistych, ale także zawodowych i finansowych.

Co jednak ciekawe, obowiązujące w naszym kraju dopuszcza, w pewnych ściśle regulowanych przypadkach, możliwość przekazania nadmienionych powyżej danych stronom trzecim. Aby jednak było to możliwe, właściciel takich danych musi każdorazowo wyrazić pisemną zgodę na gromadzenie oraz przetwarzanie informacji wrażliwych, zaznaczając jednocześnie, że jest on świadomy zakresu w jakim mogą one zostać wykorzystane i wynikających z tego tytułu korzyści lub zagrożeń. Informacje takie mogą także być przetwarzane i wykorzystywane celem ochrony zdrowia oraz życia ich posiadacza. Wiedza o przebytych chorobach, uczuleniach, czy przyjmowanych lekach znacznie ułatwia bowiem personelowi medycznemu udzielenie pierwszej pomocy lub ustalenie dalszego planu działań mających na celu jego przywrócenie do pełni sił witalnych. W pozostałych przypadkach nieregulowanych ustawą, wykorzystywanie danych wrażliwych i ich przetwarzanie bez zgody posiadacza uznawane jest za przestępstwo, za którego popełnienie grozi kara pozbawienia wolności lub wysoka grzywna. Internautów pragniemy dodatkowo przestrzec przed podawaniem wymienionych powyżej informacji na niezaufanych stronach czy forach internetowych!