Jednolity Plik Kontrolny w pigułce

Niniejszy artykuł pod tytułem Biznes online – branże, które zyskały na pandemii nie stanowi porady, ani nie jest materiałem edukacyjnym, a jedynie przedstawia wyłącznie opinię jego autora. Oznacza to, że wszystkie informacje, które u nas znajdziesz na temat Biznes online – branże, które zyskały na pandemii należy traktować jako forma rozrywkowa, a każdą decyzję podejmować wyłącznie samodzielnie w oparciu o właśne doświadczenie oraz rozsądek. Nie tylko nie zachęcamy, ale wręcz odradzamy wykorzystywanie znalezionych tutaj informacji w każdym celu i w każdej sferze życia prywatnego oraz zawodowego.

Jednolity Plik Kontrolny (JPK) został wprowadzony przez Ministerstwo Finansów w związku z uszczelnieniem systemu podatkowego. Tworzy on zbiór danych ułożonych w uporządkowanej odgórnie strukturze i kolejności zaciągniętych z programów informatycznych, które służą do prowadzenia księgowości.

Obszary ewidencji

JPK to ewidencja księgowa prowadzona w formie elektronicznej, której celem jest połączenie danych wg następujących struktur :

  • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT – JPK_VAT
  • podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
  • ewidencja przychodów – JPK_EWP
  • faktury sprzedaży VAT – JPK_FA
  • wyciąg bankowy – JPK_WB
  • magazyn – JPK_MAG.
  • Standardy danych i formatu JPK obejmą także dane dotyczące paragonów i raportów z kas rejestrujących, ewidencji dla podatku akcyzowego i kantorów wymiany walut.

Etapy wprowadzania JPK

Wprowadzenie Jednolitego Pakietu Kontrolnego zostało podzielone na 3 etapy:

  1. Od 1 lipca 2016 r. obejmuje dużych przedsiębiorców,
  2. Od1 stycznia 2017 r. dotyczy  małych i średnich przedsiębiorców,
  3. Od 1 stycznia 2018 r. uwzględnia  mikro przedsiębiorców

W związku z powyższym od stycznia 2018 roku obowiązek składania JPK będzie dotyczył wszystkich podmiotów gospodarczych.

Terminy przesyłania JPK do organów skarbowych

JPK_VAT należy wysłać obowiązkowo do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (czyli do 25 lutego należy wysłać JPK_VAT za styczeń). Należy zwrócić uwagę, że nawet kwartalni podatnicy muszą składać JPK_VAT co miesiąc. Pozostałe JPK należy wysłać do fikusa na żądanie urzędu skarbowego – w terminie wyznaczonym w wezwaniu, jednak czas ten nie może być krótszy niż 3 dni od dnia doręczenia wezwania.

Kary za niedopełnienie obowiązku

Jeśli przedsiębiorca nie wywiąże się z obowiązku terminowego przekazania plików JPK ponosi konsekwencje finansowe i karę porządkową w wysokości do 2800 zł. Jeżeli ma miejsce sytuacja, w której przedsiębiorca nie może w określonym terminie przekazać plików JPK, musi o tym poinformować organ podając przyczyny niedotrzymania terminu oraz wskazać termin, w którym wypełni obowiązek. W przypadku, kiedy organ udowodni celowe udaremnienie czynności kontroli organom podatkowym grozi przedsiębiorcy kara do 17 769 600 zł ( Kodeks karny skarbowy art.83).

Forma przesłania

Pliki JPK mogą być wysyłane do urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą nośników danych, takich jak płyta DVD czy pendrive. Wyjątek stanowi JPK_VAT, który obligatoryjnie należy wysyłać co miesiąc wyłącznie za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. 

Generowanie JPK

Firma MEGA-TECH wprowadziła zmiany w swoich programach komputerowych i  dostosowała je do obowiązujących przepisów. Najnowsze wersje programu pozwalają na generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego w sposób szybki i sprawny. Jednolity Plik Kontrolny znajduje się w Zestawienia/Analizy > zakładka podatkowa (JPK), dalej generujemy i nadajemy nazwę pliku, potem wybieramy typ.